Термини, условия и поверителност, GDPR и лични данни


Общи условия

за покупки от Онлайн магазин AKUMULATOR.PRO за акумулатори, зарядни устройства, аксеосоари и консумативи на АУТОДЕ 1 ЕООД.

Страни

Чл. 1. Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между АУТОДЕ 1 ЕООД, вписано в търговския регистър при Хасковския окръжен съд с решение с вх. № 2327/2006 г. и фирмено дело № 1154/2006 и наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта http://www.akumulator.pro съгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост КЛИЕНТ, от друга.

Дефиниции

Чл. 2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение: "Уебсайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. “Онлайн магазин за акумулатори, зарядни устройства, аксесоари и консумативи ” е уебсайт за електронна търговия на ТЪРГОВЕЦА - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

Съгласие

Чл. 3. (1) Всяко лице може да ползва предоставяните от ТЪРГОВЕЦА чрез “Онлайн магазин AKUMULATOR.PRO за акумулатори, зарядни устройства, аксесоари и консумативи” ресурси и услуги при спазване на настоящите Общи условия.
(2) Публикуването на настоящите Общи условия и на описанието и цените на стоките в “Онлайн магазин AKUMULATOR.PRO за акумулатори, зарядни устройства, аксесоари и консумативи” е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в следващата алинея начин.
(3) С отбелязване в полето "Съгласен съм с условията за покупка" и натискане на виртуалния бутон "Поръчай сега" Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема да закупи избраните от него стоки. Със записването му на съответен носител в сървъра на ТЪРГОВЕЦА чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното заявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.


Чл. 4. (1) Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента до ТЪРГОВЕЦА се счита за отделно договорено.
 (2) При посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за покупка за ТЪРГОВЕЦА не възниква задължение за изпълнение на поръчката.
(3) Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявена от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.

Публикуване на информация за стоките “Онлайн магазин AKUMULATOR.PRO за акумулатори, зарядни устройства, аксесоари и консумативи”
Чл. 5. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ публикува на адрес http://akumulator.pro кратко описание и цена за всяка от стоките, които могат да се закупят чрез “Онлайн магазин AKUMULATOR.PRO за акумулатори, зарядни устройства, аксесоари и консумативи”
 (2) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при неистинност на посочената от производителя информация за стоката.
Цени в “Онлайн магазин AKUMULATOR.PRO за акумулатори, зарядни устройства, аксесоари и консумативи” - цените са посочени в български лева с включен ДДС. Цените не включват монтаж на акумулаторите в МПС. Цените могат да бъдат променяни от АУТОДЕ 1 ЕООД без предупреждение, но при направена поръчка е валидна цената при заварено положение и клиентът получава стоката на цена, при която е направил поръчката!
(3) Указаните цени на отделните стоки са за единично количество или единична опаковка и не включват разходите за доставка.
Чл. 6. Разходите за доставка се формират въз основа на теглото на отделните артикули повече информация е публикувана в "Доставка и начин на плащане".


Начини на плащане и съпътстващи документи

Чл. 7. (1) Цената по чл. 5  може да бъде платена по някой от следните начини:
- С наложен платeж;*

- По банков път след направено авансово плащане;**
(2) Съпътстващи документи.

(*) Стоката се изпраща с касова бележка или фактура, ако е поискана такава и са въведени коректно необходимите данни. С доставката получавате и гранционна карта, ако производителят на изделието предоставя такава. Подробности за гранции и условия са описани в раздел "Гаранции".

(**)Плащане по банков път за Физически лица - след направено авансово плащане, като в основание посочвате номер на поръчката и превеждате само сумата за поръчаните артикули, а сумата за доставка ще платите на куриера при получаване на пратката. След финализиране на плащането заедно със стоката ще получите и данъчна фактура в оригинал. За целта е необходимо да попълните коректно своите имена и личен адрес в съответните полета, както и ЕГН в полето за допълнителни пояснения и коментари. Ако вече сте регистриран потребител*** или вече сте настоящ клиент(вече фигурирате в базата данни на ТЪРГОВЕЦА и имате клиентски номер) , което е улеснение и няма промени във Вашите данни, тази необходимост от въвеждане при всяка поръчка, отпада.

- Плащане по банков пътза Юридически лица - след направено авансово плащане, като в основание посочвате номер на поръчката и превеждате само сумата за поръчаните артикули, а сумата за доставка ще платите на куриера при получаване на пратката.  След финализиране на плащането, заедно със стоката ще получите и данъчна фактура в оригинал. За целта е необходимо да попълните коректно в полето за допълнителни пояснения и коментари реквизитите на Вашата фирма (Име на фирма / ЕТ, ООД, ЕАД... / Адрес / БУЛСТАТ с BG, ако има и ДДС регистрация / МОЛ / Получател). Ако вече сте регистриран потребител*** или вече сте настоящ клиент(вече фигурирате в базата данни на ТЪРГОВЕЦА и имате клиентски номер) , което е улеснение и няма промени във Вашите данни, тази необходимост от въвеждане при всяка поръчка, отпада.

** Вашата поръчка ще бъде окомплектована и изпратена след действителното извършване на банковия превод по сметка на АУТОДЕ 1 ЕООД.

*** Предимствата за регистриран:

- Еднократно попълване на данни, с възможност да бъдат редактирани и допълвани;
- Възможност за въвеждане на много адреси - един е по подразбиране, а другите опционални, могат да се променят във всеки момент;
- Възможност да набелязвате и следите артикули, включвайки ги в "Желани";
- Възможност да се абонирате за информационен бюлетин - новини, предстоящи промоции и кампании;
- Възможност да следите Вашата история на поръчки;
 

Права и задължения на страните

Чл. 8. Предлаганите продукти в електронният магазин се актуализират на база на наличностите, но е възможно някой модел да не е наличен. При липса на складова наличност от заявената стока в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, сътрудник на АУТОДЕ 1 ЕООД  уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или чрез обаждане на посочения телефон.
Чл. 9. АУТОДЕ 1 ЕООД се задължава:
- да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока;
- да достави в упоменатия или допълнително уговорен срок заявената за покупка стока;
- да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
Чл. 10. (1) Клиентът се задължава:
-  да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;
-  да плати цената на стоката;
-  да заплати разходите по доставката;
-  да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
-  да получи стоката;
(2) Клиентът следва:
-  да не подава фиктивни заявки или друга информация;
- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
-  да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

Доставка

Чл. 11. (1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка до 3 работни дни(за някои населени места графикът на Куриера е възможно да е различен и срокът за доставка да се удължи) като общ срок на доставка.
(2) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и наична на транспорт.

(3) Доставката на артикули, за които не е указано изрично "Безплатна доставка" или "Безплатна доставка до офис на куриера" е за сметка на клиента.

Предаване на стоката

Чл. 12. (1) Стоката се предава на Клиента или на друго лице, намиращо се на посочения от клиента адрес на доставката. Приемащото лице потвърждава с подписа си получаването на стоката от името на Клиента.
(2) При предаване на стоката Клиентът или лицето по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
(3) При отказ извън случаите по чл. 13, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за връщане на стоката.
(4) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, АУТОДЕ 1 ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

(5) Стоката става совственост на клиента, след нейното заплащане на куриера. В случаите, когато е платена по банков път - след одобрението и получаването й от куриера. До този момент тя е собственост на АУТОДЕ 1 ЕООД.


Чл. 13. (1) Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
1. Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
2. При транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.
(2) Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 12, ал. 2.
(3) След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
(4) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 1 работен ден от получаването й.
(5) Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от деня на получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и за своя сметка със същия спедитор.

Защита на лични данни според новия регламент (General Data Protection Regulation)

Обща информация

От 25 май 2018 г. влезна в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation - GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС и дауеднакви начините за техните съхранение, обработка и ползване. АУТОДЕ 1 ЕООД в качеството си на собственик на www.akumulator.pro събира единствено данни доколкото са необходими за извършването на заявената от потребителя покупко-продажба на даден/и продкт/и.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: АУТОДЕ 1 ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 207388543
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. Драгоман 79 А
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Хасково, бул. България 190
 5. Данни за кореспонденция: гр. Хасково, ул. Драгоман 79 А
 6. E-mail: office@akumulator.pro
 7. Телефон: 0898 758 329

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Найден Геров 6, ет. 4, офис 7
 3. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Найден Геров 6, ет. 4, офис 7
 4. Телефон: 02 915 35 18
 5. E-mail: kzld@goverment.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Какви лични данни събира, съхранява и обработва АУТОДЕ 1 ЕООД чрез https://www.akumulator.pro и основание за това

 1. Име и фамилия - необходими, за да знаем към кого и как да се обърнем при регистрация на сайта(не е задължителна) и/или направена поръчка за покупка на продукт/и.
 2. E-mail адрес - необходим за вход в потребителски профил(ако има извършена регистрация), както и за да е уведомен потребителят за статуса на направената поръчка, за получаване на заявени оферти, допълнителна информация за продукт/и и/или услуги.
 3. Адрес(личен и/или за доставка) - необходим е за физическото придвижване на стоката. Личният адрес понякога съвпада с адреса за доставка, а понякога е необходим за издаване на гаранции.
 4. Телефонен номер - нужен ни е за бърза обратна връзка при уточняване на детайли от дадена поръчка, за полезни съвети към клиентите, за техническа поддръжка, както и за обяснения за необходимите действия при предявена рекламация.
 5. Данни за фактура - тази информация за юридическите лица е публична в Търговския регистър. Ако физическо лице желае фактура(при плащане по банков път няма друг начин), а не касова бележка тогава данните за фактура включват и ЕГН, което замества ЕИК/БУЛСТАТ. Същото важи и при ЧЗП(Частни земеделски производители).
 6. Рег. номер, марка и модел на МПС - необходими са при издаване на гаранция за акумулатор, закупен за съответното МПС.
 7. По искане на даден потребител АУТОДЕ 1 ЕООД  във всеки един момент да заличи данните на съответния потребител след негово волеизявление в тази посока.

Чл. 14. (1) АУТОДЕ 1 ЕООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, АУТОДЕ 1 ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
(3) АУТОДЕ 1 ЕООД има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: office@akumulator.pro
(4) Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за АУТОДЕ 1 ЕООД. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

Чл. 15. АУТОДЕ 1 ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получил изричното съгласие на Клиента;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
- АУТОДЕ 1 ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Разваляне на договора

Чл. 16. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Отговорност

Чл. 17. АУТОДЕ 1 ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на АУТОДЕ 1 ЕООД - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на АУТОДЕ 1 ЕООД.

Обезщетения

Чл. 18. Клиентът е длъжен да обезщети АУТОДЕ 1 ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Гаранции

Чл. 19. Гаранциите, условията по тях, сроковете, обхвата и валидността са определени от съответните производители или оторизирани вносители. АУТОДЕ 1 ЕООД е само преносител и няма право да ги променя, видоизменя или пренебрегва. Гаранционните условия са описани подробно в раздел "Гаранции и рекламации" и са неделима част от този договор.

Арбитраж

Чл. 20. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Писмена форма

Чл. 21. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на АУТОДЕ 1 ЕООД и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност

Чл. 22. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Права на интелектуална собственост

Чл. 23. Всички права на интелектуална собственост върху елементите на “Онлайн магазин AKUMULATOR.PRO за акумулатори, зарядни устройства, аксесоари и консумативи” принадлежат на "АУТОЕЛЕКТРИК"  ООД, включително, без да се ограничават до: текстове, графика, компютърни програми, бази данни и др. подобни.

Приложимо право

Чл. 24. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 Настоящите общи условия влизат в сила от 15.03.2014 г.
 
"АУТОДЕ 1"  ЕООД

ЕИК: 207388543
адрес: Хасково 6300
ул. Драгоман 79 А
тел: +359 898 758 329 (VIVACOM)
e-mail: office@akumulator.pro

 

Нов клиент

Създаване на профил

Регистрацията носи редица предимства, като ви дава възможност да следите състоянието и историята на поръчките си и да се възползвате от персонализирано съдържание, достъпно само за регистрираните ни потребители.

Продължи

Регистриран потребител